voorwaarden nl

Stal Ketelheide

Stal Ketelheide is gevestigd te Groeneweg 110 3090 Overijse België.

En is een handelsnaam van Fluva nv.

 

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 Fluva nv:

Fluva nv ondernemingsnummer: BE0438.779.302

Gevestigd te Schapenweg 24 3090 Overijse België


Andere partij/ klant:

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Fluva nv de opdracht heeft gegeven tot het verschaffen van diensten of het leveren van goederen.

 

Algemene Handelsvoorwaarden Fluva nv

 

1. Algemene en bijzondere voorwaarden van de andere partij, die strijdig zijn met onze algemene en bijzondere voorwaarden binden ons niet. Tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard. De andere partij wordt verondersteld kennis te hebben genomen van al onze voorwaarden en ze te hebben aanvaard bij aanvang van onze diensten of aflevering van de goederen.

 

2. Klachten over zichtbare gebreken en/of over eigenschappen, die niet conform de overeengekomen specificaties zijn, die niet onmiddellijk worden ingediend en niet schriftelijk worden bevestigd binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen of diensten zijn in toepassing van art. 1648 BW onontvankelijk.

Klachten over verborgen gebreken die niet onmiddellijk worden ingediend en niet schriftelijk worden bevestigd binnen de 8 dagen na vaststelling van het gebrek of na het moment waarop het gebrek redelijkerwijze ontdekt had moeten geworden zijn, zijn in toepassing van art. 1648 BW onontvankelijk. Te allen tijde moet de klagende partij alle nodige maatregelen nemen om de eventuele schade te beperken en om een onderzoek in aanwezigheid van beide partijen mogelijk te maken. Indien dit niet gebeurt, vervalt de aansprakelijkheid van Fluva nv.

Na een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van onze levering of dienst, staan wij niet meer in voor gebreken aan onze producten of diensten. Bij niet-naleving van instructies vervalt onze aansprakelijkheid over de kwaliteit van de goederen. In ieder geval is onze waarborg beperkt tot, naar onze keuze, de gratis vervanging of de vergoeding van de als gebrekkig door Fluva nv erkende goederen of diensten.

 

3. Oorlog, mobilisatie, werkstakingen, machinebreuk, brand, vervoersonderbrekingen en alle andere storingen die de fabricatie of verzending van de goederen of diensten verhinderen of beperken, worden als gevallen van overmacht beschouwd en geven ons het recht om zonder kosten de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan te schorsen.

Wij kunnen niet verplicht worden tot het betalen van enige vergoeding voor kosten, moeilijkheden, vertragingen, verlies of onmogelijkheid van levering veroorzaakt door beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de Belgische of een buitenlandse overheid.

De andere partij is gehouden ons te vrijwaren voor de gevolgen van internationale, nationale, regionale, algemene of sectorale beperkingen of verbodsbepalingen, waarvan zij redelijkerwijs geacht kan worden op de hoogte te zijn, en die ons niet bij de bestelling of orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk werden overgemaakt.


4. Onze leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanduiding bevestigd en zijn niet bindend. Wij garanderen noch de vervoermiddelen, noch de termijnen waarin de verzending wordt uitgevoerd. Elke vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.


5. Alle goederen worden verzonden op risico van de klant. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald en schriftelijk vastgelegd, voor rekening van de koper.


6. Al onze facturen worden digitaal verzonden. En zijn opgesteld in het Nederlands.

Deze algemene factuurvoorwaarden vormen voor alle klanten het juridisch kader van hun handelen met Fluva nv.


7. Betalingsvoorwaarden:

Onze facturen zijn te betalen in Euro, van rechtswege en zonder ingebrekestelling uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum. Eventuele transactiekosten  zijn door de klant te betalen.

Bij niet-tijdige betaling wordt de gehele openstaande schuld opeisbaar. Bij niet- of bij gedeeltelijke betaling krijgt de klant achtereenvolgens een herinnering en ingebrekestelling.

Bij de aangetekende ingebrekestelling wordt, de in punt 9 beschreven, schadevergoeding en verwijlintrest aangerekend. Nadien zal er zonder verdere verwittiging worden overgegaan tot een gerechtelijke invordering met alle bijkomende kosten en aanrekening van verwijlintresten ten laste van de klant.


8. Protest en Klachten over een factuur kunnen schriftelijk ingediend worden tot 8 dagen na de factuurdatum van de betwiste factuur. Na deze termijn worden klachten niet meer aanvaard. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.


9. Schadevergoeding en verwijlintrest bij niet of gedeeltelijke betaling

Bij laattijdige of onvolledige betaling wordt er van rechtswege verwijlintrest en schadevergoeding aangerekend.

De wettelijke intrestvoet (intrest gelijk aan het discontotarief van de Nationale Bank van België) wordt aangerekend, vanaf de dag waarop de aangetekende ingebrekestelling werd verstuurd. De schuld wordt daarenboven verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro.

Indien het dossier wordt overgemaakt aan onze raadslieden voor verder gevolg, zijn eveneens deze kosten verhaalbaar.


10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen betreffende de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomsten zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven, alsook het Vredegerecht 1° kanton Zaventem, behoren.

Zo de andere partij gevestigd is, of haar zetel heeft in het buitenland, behouden wij ons het recht voor een beroep te doen op de rechtbanken van de plaats van vestiging van de andere contracterende partij.
Copyright @ All Rights Reserved by Fluva nv